droner-i-stormen-foto-per-inge-johnsen56
Droner i Stormen 2016

Droner i Norge 2017 er oppfølgeren til den nasjonale dronekonferansen Droner i Stormen, som ble avholdt i Bodø i januar 2016. Droner i Norge skal arrangeres i Bodø spektrum (Bodøhallen og Nordlandshallen) og Newton Flight Academy 7. februar 2017.

Konferansen vil ha følgende aktiviteter:

  • Foredragsaktivitet
  • Utstilling for droneleverandører og andre bedrifter/instanser
  • Aktiv droneflyging, innendørs i «Nordlandshallen Air Space»
  • Simulatorfyging hos Newton Flight Academy

Konferansens målgruppe er deltakere fra hele Norge; politikk, industri, luftfart, IT/IKT, annen samferdsel, energi, forsvar, maritime/marine næringer, brann, næringsutviklere, søk og redning, myndighetsutøvelse, utdanning og akademia samt leverandører av dronetjenester.

Elever og studenter som er spesielt interessert i flygning, robotisering og/eller datateknikk, er spesielt velkomne.

Målsetting

Den nasjonale dronekonferansen skal informere potensielle brukere og kunder om anvendelsesmuligheter og innovasjon knyttet til ubemannede luftfartøyer og deres støttesystemer, spesielt IKT. Konferansen skal belyse alle sider med ubemannet flyging, herunder mulige nedsider for samfunnet og behov for regelverk. Droner i Norge 2017 skal underbygge innovasjon og satsing på ny teknologi i konteksten smartere samfunn, digitalisering, robotisering, klimavennlige løsninger og nye næringsmuligheter. Droner i Norge 2017 skal videre bidra til at norske bedrifter og instanser ikke sakker akterut og blir avhengig av utenlandske leverandører.

Droner i en nordområdepolitisk sammenheng

Droner i Norge
Droner i Norge

Nordområdene er Regjeringens viktigste utenrikspolitiske interesseområde og strategiske ansvarsområder. Droneutvikling må sees i sammenheng med Nordområdene og økt norsk og internasjonal aktivitet i nord. Nordområdene trenger ubemannet flyging. Solide kompetansemiljøer for droneoperasjoner i nord er allerede etablert.

Forholdet til IT og informasjonsbehandling

Videreutvikling av droner for offentlige formål og næringsanvendelse må sees i sammengeng med robotisering og IKT-utviklingen i samfunnet generelt. Både fjernstyre og autonome droner og høy grad basert på moderne datateknologi i konstruksjon, drift, luftkontroll og tjenesteleveranser. Flere dronetyper leverer informasjon som hovedprodukt (bilder, film, målinger). Da er veien kort til problemstillinger som datakommunikasjon, datalagring, distribusjon etc. En del av den fremtidige nytteeffekten og konkurranseevnen, som skal skapes gjennom ubemannet flyging, må gründes i datateknikkmiljøer. Informasjonsbehandling ved hjelp av avanserte algoritmer er et stikkord her.